Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2019

7657 f521 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Reposted fromFlau Flau viailovegreen ilovegreen
Zagadkowa jest Twoja miłość do życia, pomimo nieodpartej chęci śmierci.
— life
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaorelh orelh

June 20 2019

Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Zrozumiałam, że niektóre osoby nigdy nie będą mnie szanować i doceniać. Nie ma znaczenia kim jestem, jaka jestem, co robi, jaką mam historię życia i co osiągnęłam. Zrozumiałam, że nie ma sensu niczego udowadniać ani tłumaczyć. Szczególnie ludziom, którzy uważają się za lepszych od innych, a tak naprawdę lepsze od innych mają jedynie mniemanie o sobie.
— Aleksandra Steć
7809 7078 390
Reposted fromkulogrzmot kulogrzmot viakotfica kotfica
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaataga ataga

June 15 2019

Nie dowiesz się, co jest za rogiem, dopóki tam nie zajdziesz. Nie wiesz, co pięknego można poukładać z połamanych kawałków twojego życia, dopóki nie dasz tym kawałkom szansy.
— Nick Vujicic
Reposted fromhwaiting hwaiting
6630 de61 390
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoxygenium oxygenium
3930 51d8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium

June 11 2019

Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
0492 4789 390
Reposted fromnyaako nyaako viapoolun poolun
8243 c104 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viacats cats
8886 430b 390
Reposted fromsoftboi softboi viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl